олимпиада 2012 11 класс

Відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології

2011 рік, 11 клас

Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним є тільки один. . (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.).

Вкажіть зародковий листок, з якого розвивається нервова система у тварин:

*а) ектодерма; б) ентодерма; в) мезоглея; г) мезодерма.

Вкажіть, чим представлена більша частина кореня дорослої рослини: а) кореневим чохликом; б) зоною всмоктування; в) зоною розтягнення; *г) зоною бічних коренів.

Вкажіть, як називається ендосперм у голонасінних рослин:*а) первинний; б) вторинний; в) диплоїдний. г) триплоїдний.

Зазначте залозу, яка виробляє гормон росту: а) епіфіз; *б) гіпофіз; в) підшлункова; г) прищитовидна.

Вкажіть кінцеві продукти енергетичного обміну: а) глюкоза; б) гліцерин; в) амінокислоти; *г) вода та вуглекислий газ.

Укажіть термін, який не відноситься до рухів рослин: *а) фотоперіодизм; б) настії; в) геліотропізм; г) хемотропізм.

Виберіть групу вуглеводів, які належать до моносахаридів: *а) рибоза, глюкоза, фруктоза; б) глюкоза, фруктоза, трегалоза; в) мальтоза, рибоза, сахароза; г) целюлоза, дезоксирибоза, глюкоза.

Знайдіть групи речовин, які відносяться до амінокислот: а) аланін, гліцерин, крохмаль;

*б) лейцин, метіонін, тирозин; в) аргінін, цистеїн, хітин; г) серин, триптофан, гліцерин.

Позначте речовини, які розщеплює амілаза: а) білки; б) ліпіди; в) вітаміни; *г)вуглеводи.

Зазначте зв’язки, які виникають між нуклеотидами в ланцюзі молекул нуклеїнових кислот: а) пептидні; б) глікозидні; в) дисульфідні; *г) фосфодиефірні.

Виберіть термін, який відповідає пригніченню прояву у фенотипі алелів неалельного гена: а) плейотропія; б) полімерія; *в) епістаз; г) комплементарність.

Вкажіть органелу еукаріотичних клітин, яка має свою спадкову інформацію: а) лізосома; б) центросома; в) клітинний центр; *г) хлоропласт.

Вкажіть органічну сполуку, яка, частіш за інші, окиснюється в мітохондріях: а) амінокислота; б) нуклеїнова кислота; *в) глюкоза; г) сахароза.

Вкажіть родину, рослини якої мають тип плоду стручок, або стручечок: а) Розові; б) Бобові; в) Пасльонові; *г) Капустяні.

Зазначте тканину рослин, яка дає початок всім іншим тканинам: а) епітеліальна; б покривна; *в) твірна; г) механічна.

Вкажіть клітини, які не здатні до поділу: *а) еритроцити; б) гепатоцити; в) остеобласти; г) хондробласти.

Виберіть процес, який спричиняє спеціалізацію клітин:а) регенерація; *б) диференціація; в) рух; г) поділ.

Реберний тип дихання вперше сформувався у: а) земноводних; *б) плазунів; в) птахів; г) ссавців.

Визначте кількість груп зчеплення у людини: а) 28; *б) 23; в) 46; г) 44.

Зазначте органели клітини, в яких відбувається внутрішньоклітинне перетравлення: а) ендоплазматична сітка; б) комплекс Гольджі; *в) лізосоми; г) пероксисоми.

Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти. . (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1 б.).

Зазначте рослини, в життєвому циклі яких може переважати спорофіт, або гаметофіт або тривалість двох поколінь приблизно однакова: *а) бурі водорості; б) мохи; в) плауни; г) хвощі; д) папороті.

В молекулі ДНК міститься 23% А, 23% Т, 27% Г. Вкажіть відсотки та нуклеотид, якого не вистачає у цьому фрагменті нуклеїнової кислоти: а) 23% У; *б) 27% Ц; в) 31% У; г) 31% Ц; д) 100% Ц.

Рибосоми в клітині містяться: *а) в цитоплазмі; *б) на ендоплазматичній сітці; в) у клітинному центрі; *г) у мітохондріях; *д) у хлоропластах.

Для бактерій і вищих рослин спільними ознаками є: *а) наявність клітинної стінки; *б) утворення запасних речовин; в) наявність двомембранних органел; *г) участь у колообігу речовин у біосфері; д) наявність пелікули.

Всисна поверхня епітеліальних клітин збільшена у 25 разів завдяки: а) війкам; б) щілинним контактам; *в) мікроворсинкам; г) плазмодесмам; д) псевдоподіям.

Зазначте пари органів, які мають однакове походження: *а) головний корінь – коренеплід; *б) кореневище — цибулина;* в) бульба картоплі – бульба топінамбуру; г) колючки кактуса – колючки глоду; *д) колючки терну – колючки аличі.

Які структури є частинами зародкового мішка: а) нуцелус; *б) яйцеклітина; *в) центральне ядро; г) пилковхід; *д) синергіди та антиподи.

Вкажіть де знаходиться лізоцим та його функцію: *а) у секреті шлунку; *б) у секреті слинних залоз; *в) у секреті дванадцятипалої кишки; *г) вбиває мікроорганізми; д) розщеплює білки.

Зазначте речовини, які відносять до гетерополімерів: а) крохмаль; б) білки; в) целюлоза; г) нуклеїнові кислоти; *д) хітин.

Відстань між геном А та В становить 12 морганід. Гени локалізовані в одній хромосомі. В гомологічній хромосомі локалізовані гени а та b. Яка ймовірність утворення гамет Аb? а) 88%; б) 75%; в) 50%; г) 45%; *д) 6%; е) 0%.

Серед представників рослинного світу майже немає: а) фототрофів; *б) сапротрофів; в) автотрофів; (*)г) гетеротрофів; *д) хемотрофів.

Вкажіть, як називається те, що злущується з качана кукурудзи, ботанічною назвою:

а) насінина; *б) зернівка; в) сім’янка; г) оплодень; *д) зерно.

Вкажіть рослини, у яких запліднення не залежить від наявності води: а) маршанція; б) сфагнум; в) селагінела; *г) ялина; *д) осока.

У людини карий колір очей домінує над блакитним, а здатність краще володіти правою рукою над ліворукістю. Гени обох ознак знаходяться в різних хромосомах. Які можуть бути діти, якщо їхні батьки кароокі правші гетерозиготні за обома ознаками? Буде спостерігатися розщеплення за фенотипом у співвідношенні: а) 3:1; б) 1:2:1; в) 1:1; *г) 9:3:3:1; д) 9:1.

Зазначте стоп–кодони: а) УУА; *б) УАГ; *в) УГА; г) ГАА; д) ААГ.

Виберіть ознаки характерні для інстинктивної поведінки тварин: *а) генетично детермінована; б) генетично не детермінована; *в) не пов’язана з навчанням; г) є результатом навчання; д) не потребує зовнішнього пускового механізму.

Куру – це хвороба, спричинена: а) віроїдами; *б) пріонами; в) вірусами; г) бактеріями; д) грибами.

Зазначте за рахунок чого відбувається передача коливання від стремінця до нервових клітин завитки у вусі людини: *а) рідини; *б) мембрани завитки; в) повітря середнього вуха; г) прямого контакту; д) вібрації завитки.

Синдром Дауна пов’язаний зі змінами каріотипу: а) моносомії Х хромосоми; б) трисомії Х хромосоми; в) трисомії 13-ї пари хромосом; г) додаткової Y хромосоми; *д) трисомії 21–ї пари хромосом.

Статеве покоління домінує у: *а) мохів; б) квіткових; в) папоротей; г) хвощів; д) плаунів.

Тестові завдання групи В. Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які із запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.

І. Розгляньте дослід Сенеб’є з елодеєю.

ІВкажіть кінцевий продукт енергетичного обміну.1. Вкажіть процес, який він демонструє: а) дихання рослини; б) випаровування води; в)розширення води від нагрівання; г) фотосинтез; д)транспірація листків елодеї.

І.2. Виберіть умови, за яких відбувається даний процес: а) тільки на світлі у всіх клітинах; б) як на світлі так і в темряві у всіх клітинах; в) тільки у темряві у всіх клітинах; г) тільки на світлі у зелених клітинах.

І .3. Зазначте відділ рослин до якого належить водна рослина елодея: а) Зелені водорості; б) Бурі водорості; в) Мохоподібні; г) Хвощеподібні; д) Голонасінні; е) Покритонасінні.

Відповіді: І.1.г). І.2. г). І.3.е).

ІІ. Встановіть відповідність між типом плоду та рослиною для якої він характерний:

Які структури є частинами зародкового мішка

Що злущується з качана кукурудзи

Ребернний тип дихання вперше сформувався у

Процес який спричиняе спеціалізацію клітин

Вкажіть кінцевий продукт енергетичного обміну

Процес який спричиняє спеціалізацію клітин

1

2

3

4

5

6

Рослини: а) картопля; б) айстра; в) рис; г) дурман; д) грейпфрут.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

а

д

б

г

в

ІІІ. Встановіть послідовні етапи синтезу білкаї:

а) процесинг і сплайсинг; б) розплітання ДНК і приєднання РНК – полімерази; в) термінація; г) елонгація; д) ініціація.

Відповідь:

1

2

3

4

5

б

а

д

г

в

V. Підпишіть малюнок будови ниркового тіла (капсули Боумена — Шумлянського):

Що злущується з качана кукурудзи

Відповідь:

1.

Приносна судина

2.

Виносна судина

3.

Мальпігієв клубочок

4.

Стінка капіляра

5.

Зовнішня стінка капсули Боумена-Шумлянського

6.

Порожнина капсули

7.

Каналець І порядку