Экономическая теория конспект2

Для вирішення проблеми економічного вибору використовують

метод моделювання

1) Економіка працює на повну потужність

2) Виробничі фактори не змінюються ні за обсягом, ні за якістю, можливе комбінування.

3) Економіка обмежена виробництвом двох факторів:

Засоби виробництва

Предмет споживання

ЗАКОН СПАРНОЇ ГРАНИЧНОЇ ВІДДАЧІ

Як обсяг випуску продукції залежить від ресурсів; яким чином залучені до виробництва додаткові одиниці; вплив на обсяг випуску.

Якщо до постійного ресурсу поступово долучати одиниці змінного ресурсу настане момент коли обсяг граничного продукту знизиться.

ВЕЛИЧИНА ОБСЯГУ= ГРАНИЧНИЙ ПРОДУКТ

Всі ресурс повинні працювати у комплексі. Необхідна пропорційність.

Економічні відносини власності

Власність це складна економічна категорія, яка займає центральне місце в економічній системі суспільства.

Обумовлює мету і мотиви виробництва.

Власність пов’язана з річчю.

Власність- відносини між людьми з приводу привласнення.

3 сторони власності:

Привласнення

Господарське використання ресурсів

Економічна реалізація

Функції власності

Володіння Користування Розпорядження

Привласнення економічні зв’язки між людьми, що визначають відношення до речей як до своїх чи до чужих. Протилежність- відносини відчуження.

Господарське використання ресурсів- власник засобів виробництва може не займатися підприємницькою діяльністю, а надавати можливості іншим володіти його речами на певних умовах.

Економічна реалізація – відносини власності здійснюють свою функцію коли приносять їх суб’єкту економічну вигоду.

К Маркс. Економічні і юридичні аспекти власності.

Юридичні відносини- за ними виступають як вольові відносини, визнання окремих людей приватними власниками, на основі її відношення до одних об’єктів- до своїх. Інших до чужих. Юр. Відносини (а, b, c) закріплені в формах права.

Юр. Відносини власності як умови виробництва

Функції ринку + «пучок прав»

1) Право володіння; 5) Залишкова вартість

2)Право особистого використання; 6) Безпека

3)Право на управління; 7) Заборона шкідливого використан

4) Право на поход

Об’єкти власності: речі з яких складаються відносини привласнення.

Суб’єкти власності: люди, між якими складаються відносини, держава, суспільство.

Представники інституціанолісти ОНОРЕ, АЛЧІАН.

Типи власності:

Загальна Приватна

Приватна Колективна

Змішана Державна

Суб’єкти форм власності:

Приватна

Колективна

Державна

Мішана

Спільнопайова

Приватна власність на засоби виробництва є базовим елементом ринкової економіки. Історична стійкість її пояснюється перевагами перед іншими формами. Приватна власність має високу ефективність.

Дає можливість людині реалізувати свої підприємницькі Здібності

Пробуджує інтерес і відповідальність за результат

Протидіє споживчим наслідкам

Загострює соціальні протиріччя

Власність

Трудова Нетрудова

2006 р. Україна Ринкова Економіка

Шляхи виникнення різних форм власності:

А) Роздержавлення заходи на усунення монополії державної власності; скорочення державного сектору

Б) Приватизація— перетворення будь-якої форми власності на приватну шляхом ваучерізації

Україна с 1998

Наслідок приватизації: поповнення бюджету і погашення внутрішнього боргу.

Завдання приватизації: залучення інвестицій в економіку.

Найважливіше:

Перехід від сертифікат. Приватизації до грошової.

РИНКОВА ЕКОНОМІКА

Ринок— організація суспільного виробництва. Система економічних відносин.

Наявність умов виникнення ринку забезпечує конкурентне середовище і рівні умови для всіх господарюючих суб’єктів.

Функції ринку:

Регулююча

Ціноутворююча

Посередницька

Контролююча

Стимулююча

Інформаційна

ПОПИТ

ПРОПОЗИЦІЯ МЕХАНІЗМ РИНКУ

КОНКУРЕНЦІЯ

Попит (G) – кількість товару, яку споживачі хочуть і готові придбати впродовж певного часу.

Величина попиту залежить від ціни. Зі зростанням ціни на товар кількість закупівель зменшується.

1) ЗАКОН СПАДНОЇ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ

2) ЕФЕКТ ДОХОДУ- зниження ціни товару збільшує реальний доход споживача.

3) ЕФЕКТ ЗМІЩЕННЯ зі зростанням ціни схиляється на заміну товару на більш дешевий. Попит знижується.

Фактори попиту:

Ціна- головний фактор.

Зміна попиту в залежності від ціни визначається рухом на кривій.

Нецінові фактори. (Крива)

Доходи споживачів. Чим вище доходи, тим вище попит. Для товарів ________________ категорії- зворотній процес. ЕФЕКТ ГОСЕНА

ПАРАДОКС ГІФФІНА Зростання цін товарів нижчої категорії, якщо вони – значна частка доходу. ====== Зростання попиту.

ПРОПОЗИЦІЯ

S Кількість товару, що пропонується до продажу за певними цінами.

ЗА УМОВИ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЯ ЗМЕНШУЄТЬСЯ

Величина пропозиції (Q) Кількість товару за певною ціною.

Нецінові фактори Пропозиції:

1) Ціни на ресурси

2) Технології

3) Податки на доходи підприємств

4) Очікування інфляції

5) Кількість товаровиробників

КОНКУРЕНЦІЯ

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

Узгодження інтересів виробників і споживачів і встановлення ринково рівноважної ціни. ( Перетинання кривих попиту і пропозиції).

Врівноваженість, обмеження цін – стабільність.

1) Досконала конкуренція. Лише тоді врівноваж ціна.

2) Перешкоджання монополії вільному коливанню цін

3) Профспілки

4) Держава визначає мінімальні і максимальні ціни на певні групи товарів

КОНКУРЕНЦІЯ ЦЕ ЕКОНОМІЧНЕ СУПЕРНИЦТВО МІЖ СУБ’ЄКТАМИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ВІДПОВІДНИМИ УМОВАМИ ВИРОБНИЦТВА І КУПІВЛІ- ПРОДАЖУ

Функції КОНКУРЕНЦІЇ:

Розподіл Ресурсів

Взаємодія попиту і пропозиції

Стимулювання зниження потреб виробництва

ПОЗИТИВНІ РИСИ НЕГАТИВНІ РИСИ

1) Раціональне використання ресурсів 1) Безробіття

2) Оновлення асортименту 2) Неравноправн Розподіл доходів

3) Нові технології і товари 3) Розорення дрібних вироб-в

4) Зменшення ринкових цін 4) Концентрація виробництва

КЛАСИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНЦІЇ:

Внутрішньогалузева

Зовнішньогалузева

Масштаби Метод Ступень чесності

Місцева-Цінова -Чесна

Регіональна — Нецінова — Нечесна

Національна -Шпигунство

Міжнародна

ТИП РИНКУ:

Досконала

Недосконала

Досконала конкуренція

На ринку велика кількість незалежних виробників и покупців

Стандартизований товар

Кожна фірма вироб. Незначну продукцію, не може визначати ціну.

Великий вхід та вихід з ринку

Кожен покупець інформов. про ціни

Чиста монополія

Продукт унікальний

Умови входження на ринок блоковані

Природна монополія

Підприємство громадського використання яке належить державі. Якщо на ринку лише один покупець МОНОПСОНІЯ.

Олігополія

панує декілька великих фірм виробників.

Один з домінуючих.

Продукт стандартизований. ( Ринок зерна, зброї, удобрен.)

Умов входження обмежені

Контроль над цінами обмежений

Монополістична конкуренція

Схожа, але не ідентична продукція

Багато виробників (25-70)

Продукт диференційований

Умови входження неважкі

Контроль над цінами обмежений

Акцент на торговій марці

Нецінова конкуренція висока

Антимонополістичне законодавство

1992 Про обмеження монополії

1993 «АМК»

Фоми порушень (ЗУ)

1) Зловживання монопольним становищем

2) Неправомірні угоди

3) Дискримінація підприємств

Фактори впливу на еластичність: Товари замінники; Факто Часу; Переваги споживача