ХКЕС сайкес тесттери 5 вариант

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ

БЕКІТЕМІН

«Бухгалтерлік есеп және қаржы»

кафедрасының меңгерушісі

___________э.ғ.к. Л.Е. Масанова

«ҚЕХС сәйкес қаржылық есеп» пәні бойынша

студенттерге арналған

аралық бақылау және емтихан

тест сұрақтары

мамандығы 5В050900 «Қаржы»

Алматы, 2013

1-ші рубеждік бақылау тест сұрақтары

1. Негізгі құралдар есебі қандай ХҚЕС-мен реттеледі?

А) ХҚЕС 30;

В) ХҚЕС 32;

С)ХҚЕС 16;

D) ХҚЕС 11;

Е) ХҚЕС 12;

2. Қорлар есебі қандай ХҚЕС-мен реттеледі?

А) ХҚЕС 30;

В) ХҚЕС 2;

С) ХҚЕС 16;

D) ХҚЕС 11;

Е) ХҚЕС 41.

3. Қарыздық бағалы қағаздарға кірмейтіндер:

А) Саудалық дебиторлық борыштар;

В) Муниципалдық бағалы қағаздар;

С) Корпоративтік облигациялар;

D) Коммерциялық қағаздар;

Е) Конвертацияланған қарыз.

4. Акциялардың 20%-ға дейінгі бөлігіне иелік ету кезінде инвестициялардың есебі қандай әдіспен жүргізіледі?

А) Әділетті құн әдісімен;

В) Үлестік қатысу әдісімен;

С) Шоғырландыру (біріктіру) әдісімен;

D) Дисконттау әдісімен;

Е) Қайта бағалау әдісімен.

5. Инвесторда бақылаушы пакеті болады, егер ол:

А) Акциялардың 25%-на иелік етсе;

В) Акциялардың 30%-на иелік етсе;

С) Акциялардың 20%-нан 50%-на дейін иелік етсе;

D) Акциялардың 20%-дан төмен бөлігіне иелік етсе;

Е) Акциялардың 50%-дан жоғары бөлігіне иелік етсе.

6. Егер сатып алынған бағалы қағаздардың сатып алу құны олардың номи-налдық құнынан жоғары болса, онда олар бойынша табысты әрбір есептеген сайын:

А) Сатып алу құны мен номиналдық құнының арасындағы айырма сомасына табысты азайтып отырады;

В) Сатып алу құны мен номиналдық құнының арасындағы айырма сома табысқа қосымша есептелініп отырады;

С) Номиналдық және бастапқы құндарының арасындағы айырма сомасы алынып отырылады;

D) Бастапқы құн мен сатып алу құнының арасындағы айырма алынып отырылады;

Е) Дисконт немесе сый ақы есептен шығарылады.

7. Қаржылық активтер қандай категорияларға бөлінеді?

А) сауда жасауға арналған қаржылық активтер немесе міндеттемелер, дебиторлық борыштар;

В) жабылғанға (жойылғанға) дейін ұсталынатын инвестициялар, ссуда-лар және дебиторлық борыштар;

С) ссудалар және дебиторлық борыштар, сауда жасауға арналған қаржы-лық активтер, жабылғанға (жойылғанға) дейін ұсталынатын инвести-циялар;

D) саудалық қаржылық міндеттемелер, жабылғанға (жойылғанға) дейін ұсталынатын инвестициялар, дебиторлық борыштар;

Е) сауда жасауға арналған қаржылық активтер немесе міндеттемелер, жабылғанға (жойылғанға) дейін ұсталынатын инвестициялар, ссудалар және дебиторлық борыштар, сатып-өткізу үшін қолда бар қаржылық активтер.

8. Қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындардың активтеріне қайта бағалау жүргізу нәтижесінде инвестициялардың баланстық құнының үлестік қа-тысу сомасына төмендеуі қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі?

А) Дт 2210Кт 6410;

В) Дт 7610Кт 2210;

С) Дт 1270Кт 2210;

D) Дт 2210Кт 6150;

Е) Дт 7330Кт 2210.

9. Жойылғанға (жабылғанға) дейін ұсталынатын қысқа мерзімді қаржылық инвестициялардың баланстық құнын есептен шығару қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі?

А) Дт 1040Кт 1110;

В) Дт 7410Кт 1120;

С) Дт 7410Кт 1130;

D) Дт 1150Кт 6150;

Е) Дт 7330Кт 1150.

10. Бизнестің бірігуінің есебі қандай стандартпен реттеледі?

А) ҚЕХС 3;

В) ҚЕХС 32;

С) ҚЕХС 17;

D) ҚЕХС 11;

Е) ҚЕХС 22.

11. Біріктірілген (шоғырландырылған) қаржылық есептілікті құру кезінде фирма-аралық операциялардың ықпалы қалай көрсетілуге тиісті?

А) аздардың үлесі ретінде көрсетіледі;

В) аналық (бас) компанияның активтері немесе міндеттемелері ретінде көрсеті-леді;

С) түзетуші (корректировкалаушы) проводкалар құру арқылы жойылады;

D) еншілес компанияның активтері немесе міндеттемелері ретінде көрсетіледі;

Е) аналық (бас) және еншілес компаниялардың активтері немесе міндеттемелері ретінде көрсетіледі.

12. Шет елдік еншілес ұйымдарға салынған нетто-инвестицияларды ұлттық валютаға айналдыру нәтижесінде туындаған теріс бағамдық айырмашылық қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі?

А) Дт 5450Кт 1220;

В) Дт 7610Кт 2210;

С) Дт 7410Кт 1140;

D) Дт 2210Кт 6150;

Е) Дт 1040Кт 1280.

13. Монетарлық активтер мен міндеттемелерге жатпайтындар:

А) ақша қаражаттары;

В) қысқа мерзімді дебиторлық борыштар;

С) ұзақ мерзімді дебиторлық борыштар;

D) қысқа мерзімді кредиторлық борыштар;

Е) негізгі құралдар.

14. Қандай құжат бірлескен қызметке бірлескен бақылауды белгілейді?

А) ұйымның жарғысы;

В) Қазақстан Республикасының заңнамасы;

С) құрылтай құжаттары;

D) келісім-шарттар;

Е) ҚЕХС 31.

15. Облигациялар бойынша пайыздардың есеп айырысу шотына келіп түсуі қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі?

А) Дт 6110Кт 1040;

В) Дт 1030Кт 6110;

С) Дт 1010Кт 6110;

D) Дт 1040Кт 6120;

Е) Дт 1040Кт 6260.

16. Қысқа мерзімді облигациялардың сатып-өткізу (орналастыру) құнының олар-дың номиналдық құнынан жоғары болуы қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі?

А) Дт 3050Кт 6160;

В) Дт 7610Кт 2210;

С) Дт 7410Кт 1140;

D) Дт 2210Кт 6150;

Е) Дт 1040Кт 1280.

17. Вексель дегеніміз – бұл:

А) басқа тұлғаға құқықты пайдалануға беруді куәландырушы құжат;

В) басқа тұлғалардың міндеттемелерін орындауға жауапкершілікті растаушы құжат;

С) тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушылардың қарыздық мін-деттемелерін төлеуді куәландырушы құжат;

D) біржақты шартсыз ақшалай міндеттемеден тұратын қатаң белгіленген ны-сандағы төлем құжаты;

Е) жеке тұлғалардың қарыздық міндеттемелерін растаушы құжат.

18. Берілген вексельдің сомасына қандай шот корреспонденциясы орындалады?

А) Дт 3310Кт 3050;

В) Дт 7610Кт 2210;

С) Дт 7410Кт 1140;

D) Дт 2210Кт 6150;

Е) Дт 1040Кт 1280.

19. Алынған ұзақ мерзімді вексель бойынша сый ақы есептеу қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі?

А) Дт 7310Кт 4160;

В) Дт 7610Кт 2210;

С) Дт 7410Кт 1140;

D) Дт 2210Кт 6150;

Е) Дт 1040Кт 1280.

20. Қаржыландырылған жалдаудың есебі қандай стандартпен реттеледі?

А) ҚЕХС 30;

В) ҚЕХС 32;

С) ҚЕХС 17;

D) ҚЕХС 11;

Е) ҚЕХС 41.

21. Жалға берушінің бухгалтерлік есебінде қаржыландырылған жалдауға берілген мүліктердің құны … ретінде көрсетіледі

А) ағымдағы міндеттеме;

В) дебиторлық борыш;

С) табыс;

D) кредиторлық борыш;

Е) таза табыс.

22. Инвестициялық қызмет дегеніміз – бұл:

А) ұзақ мерзімді активтерді сатып алу және сату;

В) заңды тұлғаның табыс алатын негізгі қызметі және қаржылық қызметіне қатысы жоқ басқадай қызметі;

С) заңды тұлғаның нәтижесі меншікті капитал және қарызға алынған қаржы-лардың құрамы мен мөлшерінің өзгеруі болып табылатын қызметі;

D) ақша қаражаттарының келіп түсуі және шығуы;

Е) кәсіпорынның шаруашылық қызметі.

23. Инвестициялық қызметке … жатады.

А) облигациялар, вексельдер шығарып сату;

В) қаржылық лизинг бойынша қарыздарды жабу;

С) несие алу;

D) дебиторлық және кредиторлық борыштарды жабу;

Е) материалдық емес активтерді сатып-өткізу.

24. Негізгі құралдарды сатып алу … алып келеді.

А) қаржылық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына;

В) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне;

С) операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына;

D) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының азаюына;

Е) инвестициялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының көбеюіне.

25. Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі есептіліктің дұрыстығын … тексе-руге болады.

А) баланста тауарлы-материалдық босалқылардың бастапқы және ақырғы саль-доларының арасындағы айырмашылықты анықтау арқылы;

В) баланста негізгі құралдардың бастапқы және ақырғы сальдоларының ара-сындағы айырмашылықты анықтау арқылы;

С) баланста кредиторлық борыштардың бастапқы және ақырғы сальдоларының арасындағы айырмашылықты анықтау арқылы;

D) баланста меншікті капиталдың бастапқы және ақырғы сальдоларының ара-сындағы айырмашылықты анықтау арқылы;

Е) баланста ақша қаражаттарының бастапқы және ақырғы сальдоларының ара-сындағы айырмашылықты анықтау арқылы.

26. Міндеттемелік әдіс бойынша табыс салығы … ретінде қарастырылады.

А) заңды тұлғаның есепті кезең ішінде табыс алу барысында шығарылған шы-ғысы;

В) заңды тұлғаның шаруашылық қызметін жүзеге асыру кезінде алған табысы;

С) кейінге қалдырылған салықтар;

D) уақыттық айырмашылықтардан болған салық тиімділігі;

Е) сатып-өткізілген дайын өнімнің өзіндік құнының бір бөлігі.

27. Төленуге тиісті табыс салығы – бұл:

А) салық заңына сәйкес анықталған есепті кезеңдегі табыс сомасы;

В) салық салынатын табыстан есептелінген және есепті кезеңде төленуге жататын салық сомасы;

С) есепті кезеңдегі салық салынатын табыс пен бухгалтерлік табыстың айырмасы;

D) ағымдағы есепті кезеңде пайда болатын және одан кейінгі есепті кезеңдерде жойылмайтын салық салынатын табыс пен бухгалтерлік табыстың арасындағы айырмашылық;

Е) ағымдағы есепті кезеңде пайда болатын және одан кейінгі есепті кезеңдерде жойылатын салық сомасы.

28. Табыс салығының есебі қандай стандартпен реттеледі?

А) ҚЕХС 33;

В) ҚЕХС 17;

С) ҚЕХС 12;

D) ҚЕХС 39;

Е) ҚЕХС 18.

29. Тоқтатылған қызметтен алынған зияндармен байланысты корпоративтік табыс салығы сомасының үнемделуі қандай бухгалтерлік жазу арқылы көрсетіледі?

А) Дт 7510Кт 3110;

В) Дт 7610Кт 2210;

С) Дт 7410Кт 1140;

D) Дт 2210Кт 6150;

Е) Дт 3110Кт 6310.

30. Қаржылық есептілікке есепті кезеңнен кейінгі жылдың наурыз айында қоймада болған өртті есепке ала отырып, материалдық қорлардың қалдықтары жөніндегі мәліметтер бойынша түзету енгізу керек пе?

А) керек, себебі есепті мерзімде орын алған жағдайлар көрсетіледі;

В) керек емес, себебі бұл жағдайлар есеп беру мерзімінде орын алған жоқ;

С) кейбір жағдайларда мұндай операциялар көрсетілуі мүмкін;

D) басшы мен бас бухгалтердің ұйғарымы бойынша;

Е) бухгалтердің кәсіби ой-пікірін басшылыққа алу қажет.

31. Қаржылық құралдарды тану, есептен шығару, бағалау тәртібі және хеджерлеу есебі қандай стандартпен реттеледі?

А) ҚЕХС 30;

В) ҚЕХС 11;

С) ҚЕХС 17;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст