Уцкит, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164,

АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧИЖОВ

Адрес

УЦКИТ, ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5, гр. София 1164, България

Телефон

служ.: (02)8161 731

Факс

E-mail

[email protected]

Националност

Българин

Дата на раждане

04 ЮЛИ 1956

ТРУДОВ СТАЖ

Дати (от-до)

1991 — сега

Име и адрес на работодателя

СУ”Св. Климент Охридски” — Физически факултет, бул. “Джеймс Баучър” 5, гр. София 1164

Вид на дейността или сферата на работа

Образование и наука

Заемана длъжност

Старши научен сътрудник II степен

Основни дейности и отговорности

Преподавателска и научна дейност

Дати (от-до)

1982 — 1990

Име и адрес на работодателя

Обединен институт за ядрени изследвания, Лаборатория по теоретична физика, гр. Дубна 141980, Русия

Вид на дейността или сферата на работа

Научни изследвания в областта на теоретичната физика

Заемана длъжност

Старши научен сътрудник

Основни дейности и отговорности

Научна работа

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ

Дати (от-до)

1993 — сега

Учебно заведение

СУ “Св. Климент Охридски”

Факултет/Департамент

Физически факултет

Курсове

Лекции: Квантова теория на полето, Слаби взаимодействия на елементарните частици, Увод в моделите на великото обединение, Стандартен модел на елементарните частици, Класическа електродинамика

Практикуми: Обща физика, Радиоелектроника

Упражнения: Микропроцесорна техника

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Приложение 1

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)

1979 — 1982

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

ОИЯИ

• Основни предмети/застъпени професионални умения

Теоретична и математическа физика

• Наименование на придобитата квалификация

Кандидат на физико-математическите науки

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

доктор

• Дати (от-до)

1973 — 1979

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Държавен московски университет, физически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения

Теоретична ядрена физика и физика на високите енергии

• Наименование на придобитата квалификация

физика

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

магистър

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

руски

ДРУГИ ЕЗИЦИ

БЪЛГАРСКИ

Четене

отлично

Писане

отлично

Разговор

отлично

АНГЛИЙСКИ

Четене

отлично

Писане

отлично

Разговор

добро

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

лесно се адаптирам в международна среда, благодарение на опита ми придобит в чужбина

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ,

ВОДАЧ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

ДОБРО ПОЗНАВАНЕ НА СОФТУЕРА И ХАРДУЕРА НА КОМПЮТРИ И НА МНОГО ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са споменати по-горе.

ТУРИЗМ И СПОРТ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Категории A и В

ПРИЛОЖЕНИЯ

CV_Mihail_Chizhov_Annex_Publications.pdf

Патенти и авторски свидетелства за изобретения на ст.н.с., д-р Михаил Чижов

1. M.V.Chizhov and V.A.Karamyshev “Trace a Mulfunction of PC System Board”, Inn. N o 13656, Dubna, 1988.

2. V.F.Bobrakov and M.V.Chizhov “Hardware and Software for PC High Resolution Graph- ics”, Inn. N o 13926, Dubna, 1988.

3. M.V.Chizhov “Modification of PC BIOS”, Inn. N o 14259, Dubna, 1989.

LIST OF PUBLICATIONS of M.V. Chizhov

I. DYNAMICAL SYMMETRY BREAKING

1. V.G. Kadyshevsky, M.D. Mateev, and M.V. Chizhov “On the Muon-Electron Mass Difference”, Theor. Math. Phys. 45, p.1077-1081, 1980.

2. M.V. Chizhov “Bogolubov’s Spontaneous Symmetry-Breaking Mechanism and the Higgs Phenomenon”, Phys. Lett. 104B, p.449-452, 1981.

3. M.V. Chizhov “Bogolubov’s Spontaneous-Symmetry-Breaking Mechanism and Higgs Phenomenon”, Europhysics Conference abstracts, Lisbon, 5D, p.276, 1981.

4. M.V. Chizhov “Nonabelian Models with Dynamical Symmetry Breaking”, Preprint JINR P2-81-655, 1981.

5. M.V. Chizhov “Anomalous Expectation Values of Multicomponent Fields”, Theor. Math. Phys. 51, p.458-462, 1982.

6. M.V. Chizhov “A Grand Unified Model with Bogolubov’s Symmetry Breaking Mechanism”, Phys. Lett. 113B, p.159-161, 1982.

7. M.V. Chizhov “Bogolubov’s Mechanism of Dynamical Symmetry Breaking and Composite Particles Model”, doctoral thesis, JINR Publ.2-82-112, Dubna, 1982.

8. M.V. Chizhov “An Effective Higgs Potential with E6-Symmetry”, Preprint JINR P2-82-484, Dubna, 1982.

II. INDUCED QUANTUM FIELD THEORY

9. A.V. Chizhov and M.V. Chizhov “On the Dynamic Origin of the Kinetic Terms”, Phys. Lett. 125B, p.190-192, 1983.

10. M.V. Chizhov “On Substantiation of the Renormalizability Criterion in Quantum Field Theory”, Preprint JINR P2-84-172, Dubna, 1984.

11. L.V. Avdeev and M.V. Chizhov“Dynamical Generation of Interaction in an Exactly Solvable Model”, Phys. Lett. 145B, p.397-399, 1984.

12. M.V. Chizhov“Dynamic Origin of Wess-Zumino Massless Model”, V II International Conference on the Problems of Quantum Field Theory (Alushta, 1984), Preprint JINR E2-84-257, Dubna, 1984.

13. L.V. Avdeev and M.V. Chizhov “Exact Solution of the Multiflavor Gross-Neveu Model”, Phys. Lett. 184B, p.363-368, 1987.

III. SUSY PHENOMENOLOGY AND KAON PHYSICS

14. A. Belyaev, M. Chizhov, A. Dorokhov, J. Ellis, M. E. G´

omez and S. Lola “Charged-Lepton-Flavour Violation in Kaon Decays in Supersymmetric Theories”, Euro. Phys. J. C22, p.715-726, 2002.

15. A. Belyaevet al. (13 authors) “Kaon Physics with a High Intensity Proton Driver”, Preprint CERN-TH-2001-175, hep-ph/0107046.

16. M.V. Chizhov “On Vud determination from kaon decays”, J. High Energy Phys. 02 (2007) 045.

IV. ANTISYMMETRIC TENSOR PARTICLES: THEORY AND PHENOMENOLOGY

17. M.V. Chizhov “New tensor particles from πe˜

νγ and K+ πoe+ν decays”, Mod. Phys. Lett. A8, p.2753-2762, 1993. →→

18. L.V. Avdeev and M.V. Chizhov “Antisymmetric Tensor Matter Fields. An Abelian Model”, Phys. Lett. B321, p.212-218, 1994.

19. M.V. Chizhov “New Tensor Interactions and theKL KS Mass Difference”, Preprint JINR E2-94-253 (hep-ph/9407237), Dubna, 1994.

20. M.V. Chizhov “New Tensor Interactions in µ Decay”, Mod. Phys. Lett. A9, p.2979-2985, 1994.

21. L.V. Avdeev and M.V. Chizhov “A Queer Reduction of Degrees of Freedom”, Phys. Part. Nucl. Lett. 2, p.7-10, 2005.

22. M.V. Chizhov “Antisymmetric Tensor Fields”, Phys. Part. Nucl. 26, p.553-572, 1995.

23. M.V. Chizhov “On t-decay”, Phys. Lett. B383, p.105-108, 1996.

24. M.V. Chizhov “Search for Tensor Interactions in Kaon Decays at DAΦNE”, Phys. Lett. B381, p.359-364, 1996.

25. M.V. Chizhov “Tensor Interactions in Weak Processes”, to be published in Proceedings of 5th Hellenic School and Workshops on Elementary Particle Physics, Corfu, 1995.

26. M.V. Chizhov “Tensor Excitations in Nambu– Jona-Lasinio Model”, hep-ph/9610220, CERN, 1996.

27. M.V. Chizhov “On the Muon Decay Parameters”, hep-ph/9612399, CERN, 1996.

28. M.V. Chizhov “Could HERA results have been predicted from semileptonic meson decays”, hep-ph/9704409, NORDITA, 1997.

29. M.V. Chizhov “On Two Kinds of Vector Particles”, Preprint CERN-TH-2000-248, hep-ph/0008187.

30. M.V. Chizhov “A New Mass Relation Among the Hadron Vector Resonances”, contributed paper to 20th International Symposium on Lepton and Photon Interactions at High Energies, Rome, Italy, 23-28 July 2001, hep-ph/0107025.

31. M.V. Chizhov “Vector Meson Couplings to Vector and Tensor Currents in Extended NJL Quark Model”, Pis’ma v ZhETF 80, p. 81-85, 2004; JETP Lett. 80, p. 73-77, 2004.

32. M.V. Chizhov “New Interactions in the Radiative Pion Decay”, hep-ph/0310203.

33. M.V. Chizhov “On the CVC Problem in τ -decay”, hep-ph/0311360.

34. M.V. Chizhov “Discovery of New Physics in Radiative Pion Decays?”, Phys. Part. Nucl. Lett. 2, p. 193-198, 2005.

35. M.V. Chizhov “Predictions for energy distribution and polarization of the positron from the polarized muon decay”, Preprint CERN-PH-TH/2004-080, hep-ph/0405073.

36. M.V. Chizhov “On Vud determination from neutron decay”, Preprint CERN-PH-TH/2004-113, hep-ph/0411098.

37. M.V. Chizhov “Production of new chiral bosons at Tevatron and LHC”, hep-ph/0609141.

38. M.V. Chizhov “On the CVC violation in weak decays”, Physics of Atomic Nuclei 69, p. 1-4, 2006; Physics of Atomic Nuclei 70, p. 123-126, 2007.

39. M.V. Chizhov “Heavy chiral bosons search at hadron colliders”, arXiv:0705.3944 [hep-ph].

40. M.V. Chizhov “The ILC Energy Requirements from the Constraints on New Boson Production at the Tevatron”, arXiv:0709.2411 [hep-ph], to be published in the Proceedings of the LCWS/ILC 2007 workshop, Hamburg, Germany.

41. M.V. Chizhov “Can we use hadronic tau decay for Vus determination”, arXiv:0712.3025 [hep-ph].

42. M.V. Chizhov, V.A. Bednyakov and J.A. Budagov “Proposal for chiral bosons search at LHC via their unique new signature”, arXiv:0801.4235 [hep-ph].

43. M.V. Chizhov, “Sensitivity to new physics: ae vs. aµ”, arXiv:0805.4313 [hep-ph].

44. M.V. Chizhov, “Disentangling between Z and Z with first LHC data”, arXiv:0807.5087 [hep-ph].

V. NEUTRINO OSCILLATION

45. M.V. Chizhov,M. Maris and S.T. Petcov “On the Oscillation Length Resonance in the Transitions of Solar and Atmospheric Neutrinos Crossing the Earth Core”, preprint SISSA-53-98-EP, July 1998, hep-ph/9810501.

46. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “New Conditions for a Total Neutrino Conversion in a Medium”, Phys. Rev. Lett. 83, p.1096-1099, 1999.

47. M.V. Chizhovand S.T. Petcov “Enhancing Mechanisms of Neutrino Transitions in a Medium of Nonperiodic Constant Density Layers and in the Earth”, Phys. Rev. D63, p. 073003, 2001.

48. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “New Effect of Total Neutrino Conversion in a Medium of Nonperiodic Constant-Density Layers and in the Earth”, Proceedings of VIII International Workshop on “Neutrino Telescopes”, vol. 2, p. 23-34, Venice, February 23-26, 1999.

49. M.V. Chizhov “A Total Neutrino Conversion in the Earth without a Resonance”, Preprint ICTP IC/99/135, Trieste, 1999; hep-ph/9909439.

50. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “New Mechanism for a Total Neutrino Conversion in a Medium of Non-periodic Constant Density Layers and in the Earth”, Meeting in Honor of Samoil Bilenky’s 70th Birthday, Turin, Italy, 25-27 Mar 1999, Proceedings edited by W. M. Alberico, Singapore, World Scientific, 2000, p. 193-210.

51. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “On the New Conditions for a Total Neutrino Conversion in a Medium”, Phys. Rev. Lett. 85, p.3979, 2000.

52. M.V. Chizhov “Probing Matter Effects with Atmospheric Neutrinos”, Nucl.Phys. B (Proc. Suppl.) 100, p.133-135, 2001.

53. M.V. Chizhov “The combined Mantle-Core Earth Effect on Solar and Atmospheric Neutrino Oscillations”, Proceedings of CICHEP 2001, eds. by S. Khalil, Q. Shafi and H. Tallat, p.168-174, Cairo, Egypt, 9-14 January 2001, (Rinton Press, 2001).

VI. EARLY UNIVERSE

54. M.V. Chizhov and A.D. Dolgov “Baryogenesis and Large Scale Structure of the Universe”, Nucl. Phys. B372, p.521-529, 1992.

55. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Large Scale Periodicity of the Universe and Baryogenesis”, Comm. JINR E2-94-258, Dubna, 1994.

56. M.V. Chizhov and D.P.Kirilova “Baryogenesis and Large Scale Periodicity of the Universe”, Abstracts of International Science Conference “Astrophysics and Cosmology after Gamow”, Odessa, Ukraine, 1994, p.27.

57. M.V. Chizhov and D.P.Kirilova, “Non-GUT Baryogenesis and Large Scale Periodicity of the Universe”, Proc. Scientific Session Dedicated to 100-th Anniversary of the Sofia University Astronomical Observatory, Sofia, 3-4 October, 1994, Naturela publ., Sofia, 1996, p. 114.

58. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Generation of 128h1M pc Periodicity of the Universe in the Scalar Field Condensate Baryogenesis Scenario”, Astronomical and Astrophysical Transactions, 1996, v.10, p. 69-75.

59. M.V. Chizhov, D.P.Kirilova and T.V. Velchev “Antisymmetric Tensor Particles in the Early Universe”, Comptes Rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, Sofia, 1995, v.48, N o6, p.25.

60. M.V. Chizhov and D.P.Kirilova “Non-GUT Baryogenesis and Large Scale Structure of the Universe”, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 314, Issue 2, p.256-262, 2000; astro-ph/9908319.

61. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Is There A Cosmological Evidence For Additional Particles”, Talk given at the Int. Conf.“Our Galaxy”, Moscow, SAI, March 1996; Astronomical and Astrophysical Transactions 1998, v. 3, p. 205-210.

62. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Nonequilibrium Neutrino Oscillations and Primordial Helium Production”, invited talk at the 17 International Conference on Neutrino Physics, NEUTRINO 96, Helsinki, 1996, p. 478; hep-ph/9704269.

63. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Nonequilibrium Neutrino Oscillations and Primordial Production of He-4”, Phys. Lett. B393, p.375-382, 1997.

64. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Cosmological Nucleosynthesis and Active-Sterile Neutrino Oscillations with Small Mass Differences: The Nonresonant Case”, Phys. Rev. D58, p.073004, 1998; hep-ph/9707282.

65. M.V. Chizhov and D.P.Kirilova “Neutrino Degeneracy Effect on Neutrino Oscillations and Primordial Helium Yield”, Nucl. Phys. B534, p.447-463, 1998; hep-ph/9806441.

66. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “On Neutrino-Mixing-Generated Lepton Asymmetry and the Primordial Helium-4 Abundance”, Preprint ICTP IC/99/112, Trieste, 1999; hep-ph/9908525.

67. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Cosmological Nucleosynthesis and Active-Sterile Neutrino Oscillations with Small Mass Differences: The Resonant Case”, Nucl. Phys. B591, p.457-468, 2000.

68. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Lepton Asymmetry Effect on Neutrino Oscillations and Primordial 4He”, COSMOLOGY AND PARTICLE PHYSICS: CAPP 2000 Proceedings edited by Ruth Durrer, Juan Garcia-Bellido, Mikhail Shaposhnikov, Melville, N.Y., Amer. Inst. Phys., p. 433-346, 2000. (AIP Conference Proceedings, Vol. 555).

69. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “BBN and Cosmological Constraints on Neutrino Oscillation Parameters”, Preprint CERN-TH/2001-020, astro-ph/0108341, Proceedings of the Workshop ”Hot points in Astrophysics”, p. 56-66, Dubna, Russia, 2001.

70. M.V. Chizhovand D.P. Kirilova “Neutrino Oscillations in the Early Universe”, Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 100, p. 360-362, 2001.

71. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Large Scale Structure and Baryogenesis”, to be published in proc. of XXXVIth Rencontres de Moriond on “Galaxy Clusters and the High-Redshift universe observed in X-rays”, eds. J. Tran Thanh Van and Doris M. Neumann, Les Arcs, Savoie, France, March 10-17, 2001.

VII. QUANTUM FIELD THEORY WITH FUNDAMENTAL LENGTH

72. M.V. Chizhov “On Electrodynamics with Fundamental Length”, thesis of the XV II Soviet Union Science Students Conference, Novosibirsk, 1979.

73. M.D. Mateev and M.V. Chizhov “A Generalized Gauge Principle in Electrodynamics of Scalar and Vector Fields”, Bulg. J. Phys. 7, p.331-336, 1980.Страницы: 1 | 2 | Весь текст