Тесттер 2-курс ЖМ.

Цитология

Синцитийге://

тимустың эпителийлі бөлікшесіжатады //

сүйек кемігінің ретикулярлы тініжатады //

шеткі қан түзетін ағзалардың ретикулярлы тініжатады //

сперматогенді эпителийжатады //

эмальді ағзаның пульпасыжатады

***

Билипидті, интегральді, жартылай интегральді, мембраналы нәруызы бар жасуша құрылымы ол://

плазмолемма//

микротүтікшелер//

рибосома//

ядро//

жасуша орталығы

***

Екі жасуша плазмолеммасы бір-біріне өте жақын орналасқан жасушааралық байланыс түрі ол://

қарапайымбайланыс //

тығызбайланыс //

саңылаулы байланыс //

нексус арқылыбайланысу//

синапс арқылыбайланысу

***

Нерв импульсін өткізуге://

десмосомақатысады //

жартылай десмосомақатысады //

синапсқатысады //

тығыз байланысқатысады //

саңылаулы байланысқатысады

***

Эпителий жасушасы мен базальді мембрана://

қарапайым байланыс арқылы байланысады//

тығызбайланыс арқылы байланысады//

жартылай десмосома арқылы байланысады//

синапс арқылы байланысады//

нексус арқылы байланысады

***

Жасуша плазмолеммасындағы гликокаликсте://

липидтердің қалың қабатыболады //

рибонуклеопротеидтер қабатыболады //

плазмолеммамен байланысқан гликопротеинді және гликолипидті комплекстері болады //

сульфаттанған гликозамингликандар қабаты болады //

микрофиламенттер мен микротүтікшелердің шоғырларыболады

***

Жасушаға пассивті түрде://

су молекулалары өтеді//

глюкозамолекулалары өтеді//

аминқышқылдарыөтеді//

Naөтеді//

Са2өтеді

***

8. Десмосомалық байланыста жасушаның://

плазмолеммасы бір-біріне жақын орналасады//

плазмолемма аралығы 20нм болады //

плазмолемма аралығында тығыз электронды аймағы болады //

плазмолемма аралығы 3 нм болып бөлінген//

плазмолемма аралығы 18нмболып бөлінген

***

9. Мембраналы органеллаға://

кірпікше жатады //

микротүтікше жатады //

рибосомажатады //

жасуша орталығыжатады //

эндоплазмалық торжатады

***

10.Мембраналы органеллаға://

рибосомажатады //

микротүтікшежатады //

лизосомажатады //

жасуша орталығы (центриоль) жатады //

микрофиламенттер жатады

***

11. Құрамында гидролитті ферменттері бар://

түйіршікті ЭПТболады//

Гольджи аппаратыболады//

лизосомаболады//

митохондрияболады//

түйіршіксіз ЭПТболады

***

12.Мембраналы органеллаға://

микротүтікшелержатады //

микрофиламенттержатады //

рибосомаларжатады //

полисомаларжатады //

Гольджи аппаратыжатады

***

13. Мембраналы органеллаға://

жасуша орталықтары (центриольдер)жатады //

микротүтікшелержатады//

филаменттержатады //

рибосомаларжатады //

митохондрияларжатады

***

14. Нәруыз синтезі://

түйіршіксіз эндоплазмалық тордажүреді//

түйіршікті эндоплазмалық тордажүреді//

митохондриялардажүреді//

лизосомалардажүреді//

жасуша орталықтарындажүреді

***

15. Жасушада заттардың ыдырауына ://

жасуша орталығы қатысады//

рибосомалар қатысады//

Гольджи аппараты қатысады//

эндоплазмалық тор қатысады//

лизосомалар қатысады

***

16. Біріншілік лизосомалар://

микротүтікшелердепайда болады //

рибосомалардапайда болады //

Гольджи аппаратындапайда болады //

миофибриллалардапайда болады //

периоксисомалардапайда болады

***

17. Қоректі заттарды жинақтаушы://

Гольджи аппараты болады//

рибосома болады//

полисома болады//

кірпікше болады//

микротүтікшеболады

***

18. Сутек асқын тотығын ыдырату ://

эндоплазмалық торда жүреді//

периксисомада жүреді//

ядрода жүреді//

диктиосомада жүреді//

рибосомада жүреді//

***

19. Көмкерілген көпіршіктер://

түйіршіксіз эндоплазмалық тордың туындысы болады//

түйіршікті эндоплазмалық тордың туындысы болады//

Гольджи аппаратының туындысы болады//

митохондрияның туындысы болады//

лизосоманыңтуындысы болады

***

20. Ішкі мембранасы криста түзетін, екі мембранамен шектелген органелла://

митохондрия болады //

түйіршікті эндоплазмалық тор болады //

түйіршіксіз эндоплазмалық тор болады //

Гольджи аппараты болады //

рибосома болады

***

21.АТФ синтезі ://

жасуша орталығында жүреді//

микротүтікшеде жүреді//

микрофиломентте жүреді//

митохондрияда жүреді//

рибосомада жүреді

***

22.Митхондрияның маркерлі ферменті://

каталазаболады//

қышқыл фосфотазаболады//

сілтілі фосфатаза болады//

сукцинатдегидрогеназаболады//

гиалуронидазаболады//

***

23. Бұзылған органеллалардың жасушаішілік қорытылуы://

лизосомадажүреді//

рибосомадажүреді//

микротүтікшеде жүреді //

микрофиламентте жүреді //

жасуша орталығындажүреді

***

24. Көмірсулар мен майлардың синтезі://

түйіршіксіз эндоплазмалық торда жүреді//

пероксисомада жүреді//

рибосомада жүреді//

микротүтікшеде жүреді//

кірпікшедежүреді

25. Пероксисоманың маркерлі ферменті://

каталазаболады//

сукцинатдегидрогеназаболады//

липазаболады//

гиалуронидазаболады//

қышқыл фосфотазаболады//

***

26. Секреторлы түйіршіктерді түзетін://

кірпікшеболады//

Гольджи аппараты болады//

жасуша орталығы болады//

микротүтікше болады//

микрофиламент болады//

***

27. Мембранасызқұрылымды органелла://

митохондрияболады//

Гольджикомплексі болады//

микротүтікшеболады//

лизосомаболады//

эндоплазмалық торболады//

***

28. Жасушаның мембранасыз органелласы://

Гольджи аппаратыболады//

жасуша орталығыболады//

лизосомаболады//

эндоплазмалық тор болады//

митохондрияболады//

***

29. Рибосомалар://

нәруыз синтездеуқызметін атқарады//

гликогенді синтездеуқызметін атқарады//Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст