Т.2. Семінар. ОФЗ. 3. курс. Д'яченко І.М.

Тема 2. Філософія і медицина Стародавнього світу: філософія Стародавнього Сходу (Індія та Китай)

План:

Огляд індійських філософських вчень

Загальна характеристика китайської філософії

Філософія ы медицина Стародавнього Сходу: загальна характеристика основних ідей

Рекомендована література

Основна

Філософія: Навчальний посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2004. – С.24 – 46.

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий сві — 2000», 2001. – С. 33 – 73.

Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ. Під редакцією В.Л. Петрушенка. – Львів: «Новий Світ-2000», «Магнолія плюс»,2003. – С. 18 – 46.

Допоміжна

Хофф. Б. Дао Винни-Пуха: эссе / Бенджамен Хофф; пер. с англ. Л. Высоцкого. – СПб,: Амфора. ТИД Амфора, 2004. – 214 с.

Антология мировой философии. – Т.1. – М., 1969.

Древне китайская философия. – Т.1. – М., 1972.

Древне китайская философия. – Т.2. – М., 1973.

Лисевич И.С. Литературная мисль Китая на рубеже древности и средневековья. – М., 1979.

Торчинов Е.А. Учение Гэ Хуана о дао: человек и природа // Проблема человека в традиционных китайських учениях. Под редакцией Т.П. Григорьевой. – М., 1983.

Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. — СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение», 2005. – 480 с.

Завдання для самостійної роботи

Питання для самоконтролю

В чому полягає своєрідність філософії Давньої Індії?

Які школи були в давньоіндійській філософії і на які періоди вона поділяється?

Чим відрізняється філософія Китаю?

Як можна коротко охарактеризувати основні школи і періоди давньокитайської філософії?

Теми рефератів для самостійної роботи студентів

Проблема життя та її трактування в індійській філософії

Підходи до проблеми життя в китайських традиційних вченнях (конфуціанстві та даосизмі).

Проблема хвороби та її роль у процесі самопізнання людини в китайській філософії

Емоційні розлади і сучасна українська культура (на прикладі праць Хорні К. Невротична особистість нашого часу. М., 1993, досліджень А. Холмогорової і Н. Гаранян щодо шляхів вирішення проблем зміцнення психічного здоров’я).

Опрацювання першоджерел

Холмогорова А, Гаранян Н. Эмоциональные расстройства и современная культура // Московский психотерапевтический журнал. – 1999. — №2. – С. 61-90. Режим доступу: http://www.psylib.ukrweb.net/books/_holga01.htm

Гэ Хун. Баопу-цзы / Пер. Е.А.Торчинова.- СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999. – 384 с..

Тема 2. Філософія і медицина Античності (Давня Греція і Давній Рим)

План

1. Передумови виникнення і специфіка функціонування античної філософії.

2. Досократичний етап античної філософії.

3. Висока класика античності (Сократ, Платон, Арістотель).

4. Основні ідеї і філософські школи епохи еллінізму.

Рекомендована література

Основна

1. Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001. –С. 7-14, 68-124.

2. Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – C. 78-178.

3. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 59-76.

4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 37-46.

5. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 29-39.

6. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 74-92.

Допоміжна

Адо П. Что такое античная философия / Перевод с французского В. П. Гайдамака. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.

Васильева Т. В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. – М.: Логос, 1999.

Гомперц Т. Греческие мыслители. – СПб: Алетейя, 1999.

Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. – М.: Мысль, 1993.

Мамардашвили М. Лекции по античной философии. — М.: Аграф, 2002.

Пролеев С.В. История античной философии. –М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2001.

Целлер Е. Очерк истории греческой философии. – СПб: Алетейя, 1996.

Завдання для самостійної роботи

Питання для самоконтролю

1. Які особливості натурфілософії давніх греків?

2. В чому суть методу Сократа?

3. Що таке «світ ідей» і «світ речей» за Платоном?

4. Чому філософське вчення Арістотеля претендує на статус системи?

5. Які риси притаманні філософії еллінізму?

Теми рефератів для самостійної роботи студентів

1. Загальна характеристика античної філософії.

2. Античне розуміння діалектики.

3. Сутність полеміки Сократа з софістами.

4. Основні ідеї філософського вчення Платона.

5. Система категорій Арістотеля.

Опрацювання першоджерел

Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

Цицерон. Об обязанностях. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.

Тема 2. Філософія і медицина Стародавнього світу

План:

Огляд індійських філософських вчень

Загальна характеристика китайської філософії

Антична філософія: періодизація, проблеми, особистості

Медицина і філософія античного світу

Рекомендована література

Основна

Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 37-46.

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий сві — 2000», 2001. – С. 33 – 73.

Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ. Під редакцією В.Л. Петрушенка. – Львів: «Новий Світ-2000», «Магнолія плюс»,2003. – С. 18 – 46.

Філософія: Навчальний посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2004. – С.24 – 46.

Допоміжна

Адо П. Что такое античная философия / Перевод с французского В. П. Гайдамака. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.

Антология мировой философии. – Т.1. – М., 1969.

Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001. –С. 7-14, 68-124.

Васильева Т. В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. – М.: Логос, 1999.

Гомперц Т. Греческие мыслители. – СПб: Алетейя, 1999.

Древне китайская философия. – Т.1. – М., 1972.

Древне китайская философия. – Т.2. – М., 1973.

Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – C. 78-178.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 74-92.

Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. – М.: Мысль, 1993.

Мамардашвили М. Лекции по античной философии. — М.: Аграф, 2002.

Пролеев С.В. История античной философии. –М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2001.

Торчинов Е.А. Учение Гэ Хуана о дао: человек и природа // Проблема человека в традиционных китайських учениях. Под редакцией Т.П. Григорьевой. – М., 1983.

Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. — СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение», 2005. – 480 с.

Целлер Е. Очерк истории греческой философии. – СПб: Алетейя, 1996.

Хофф. Б. Дао Винни-Пуха: эссе / Бенджамен Хофф; пер. с англ. Л. Высоцкого. – СПб,: Амфора. ТИД Амфора, 2004. – 214 с.

Завдання для самостійної роботи

Питання для самоконтролю

Які особливості філософії Давньої Індії і Китаю?

Стисло охарактеризуйте основні філософські школи Давньої Індії та Китаю (ідеї, представники, джерела).

Якими рисами характеризується антична філософія?

Які особливості натурфілософії давніх греків?

В чому суть методу Сократа?

Що таке «світ ідей» і «світ речей» за Платоном?

Чому філософське вчення Аристотеля претендує на статус системи?

Які риси притаманні філософії еллінізму?

Охарактеризуйте розвиток античної медицини і з’ясуйте роль і вплив філософії Давньої Греції і Риму на розвиток медичних знань

Теми рефератів для самостійної роботи студентів

Загальна характеристика філософських шкіл Давньої Індії.

Філософія і медицина Китаю.

3. Загальна характеристика античної філософії.

4. Античне розуміння діалектики.

5. Сутність полеміки Сократа з софістами.

6. Основні ідеї філософського вчення Платона.

7. Система категорій Аристотеля.

Опрацювання першоджерел

Гиппократ. О враче 1 // Этика и общая медицина. — СПб.: Азбука, 2001. — С. 60. Режим доступу: http://rh-conflict.narod.ru/library/hipp.htm